Algemene voorwaarden & wedstrijdregels


De Beachrunning evenementen zijn zowel een wedstrijd als een recreatieve loop. De gemiddelde snelheid welke je minimaal moet kunnen halen is 7 km per uur (8,5 minuut de kilometer)

De organisatie zal de veiligheid van haar deelnemers proberen te garanderen door het geven van adviezen en de ondersteuning van personen op het gebied van verkeer, veiligheid, techniek en gezondheid. Aangezien elke deelnemer verantwoordelijk is voor zijn eigen materiaal en gedrag vragen wij u onderstaande goed door te lezen alvorens u in te schrijven voor de Beachrun.

1. Algemene voorwaarden

 • 1.1 De deelnemer jonger dan 18 jaar mag alleen deelnemen op verantwoordelijkheid van zijn of haar ouders/ verzorgers . (Toestemmingsformulier aan te vragen via info@exventure.nl; getekend inleveren bij registratie of getekend retour sturen via de mail.)
 • 1.2 De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video ed. voor promotionele doeleinde van de organisatie, zijnde Stichting Endurance Sports, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 • 1.3 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand die op een beveiligde server staat. Door deel te nemen aan het evenement verleent de deelnemer, mits bij inschrijven anders aangegeven, toestemming aan de organisatie tot het gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemers.

1.4 De deelnemer gaat bij inschrijving akkoord, mits bij inschrijving anders aangegeven, tot openbaarmaking van zijn naam in startlijsten en wedstrijdresultaten als in publicaties op internet, dagbladen en tijdschriften.

2. Verklaring deelnemer

Door in te schrijven voor de Beachrun verklaart de deelnemer het volgende:

 • 2.1 De deelnemer is zich ervan bewust dat deelname  geheel op eigen risico is.
 • 2.2 De deelnemer is ervan op de hoogte dat er op een niet afgesloten parcours wordt gelopen en zal overige strandbezoekers respecteren.
 • 2.3 De deelnemer zal milieu en natuur respecteren, eigen afval wordt dus meegenomen (verpakkingen etc.).
 • 2.4 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • 2.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • 2.6 De deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid verkeert.

3 Aansprakelijkheid van de organisatie

 • 3.1 De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële of immateriële  schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers of hun supporters.
 • 3.2 De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht aangepast of afgelast moet worden.

4 Deelname annuleren

 • 4.1 Bij annulering tot 2 weken voor het evenement, krijgt de deelnemer zijn inschrijfgeld minus €2,50 administratie kosten terug gestort.
 • 4.2 Binnen twee weken voor het evenement kan een deelname niet meer geannuleerd worden. Wel kan het startnummer worden overgedragen. Dit in overleg met de organisatie
 • 4.3 Als de wedstrijd door de organisatie uit overmacht moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. In geval van annulering door geldende corona maatregelingen wordt 75% van het inschrijfgeld teruggestort.

5 Wedstrijdregels Beachrun

 • 5.1 Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 • 5.2 Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.
 • 5.3 De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemers aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.
 • 5.4 Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en World Athletics.
 • 5.5 De Deelnemer ontvangt van de Organisator  één startnummer waarop het hem/haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn/haar borst (of andere plek dat het aan de voorkant zichtbaar is)  het startnummer te bevestigen.

  De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere erop afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem/haar zijn versterkt door de Organisator.

  De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

 • 5.6 De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemers vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de BibTag. Dit is een tijdregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze op de juiste wijze gedragen wordt.
 • 5.7 De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 • 5.8 Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 • 5.9 De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht;
 • 5.10 Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken etc. is niet toegestaan;
 • 5.11 Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciete politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgeven, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook;
 • 5.12 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de reddingsbrigade en de organisatie opvolgen.
 • 5.13 Deelnemers dienen een gemiddelde snelheid van minimaal 7 km per uur te lopen om in de uitslag te worden opgenomen.
 • 5.14 De organisatie kan de uitslag  tot een week na het evenement wijzigen na het constateren van onjuistheden.
 • 5.15 Een toegekende (geld) prijs dient door de deelnemer op de wedstrijddag na de prijsuitreiking te worden opgehaald.
 • 5.16 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.